• اختلال در به خواب رفتن

  •  اختلال در حفظ خواب

  • بی خوابی به علت اضطراب یا افسردگی

  • بی خوابی به دلیل اختلالات روانی

  • بی خوابی به علت مصرف داروها و مواد مخدر

  • علل بی خوابی در کودکان

  • بی خوابی به علت عدم رعایت اصول بهداشت خواب

  • بیخوابی به علت بیماری های عصبی – اسکلتی یا عضلانی