• سینوزیت حاد و مزمن

  • آبسه های مغزی

  • مننژیت و انسفالیت