• بیدارشدن با گیجی (Confusional arousal)

  • وحشت خواب (Sleep teroor)

  • کابوس های شبانه ( Night mare)

  • خوابگردی (sleep walking)

  • بیدارشدن وسط شب و غذاخوردن حریصانه (ُsleep related eating aisorder)

  • اختلالات جنسی مرتبط با خواب

  • اختلالت خواب تقلید کننده تشنج (Seizure nimicers)

Call Now Button